Van harte welkom op onze website.

Zoeken

Ook voor de veehouderij dient een uitvoerige administratie te worden gevoerd. Dit betreft onder andere de jaarlijkse gecombineerde opgave (voorheen de landbouwtelling), op basis waarvan we de hectare toeslag toegewezen krijgen.

Bij de veearts dient een bedrijfsbehandelplan beschikbaar te zijn, waarin de middelen staan die wij bij de dieren mogen gebruiken.

Daarnaast is er het Koekompas van de kaasfabriek (CONO), waarin de jongvee opfok, voeding en water, huisvesting, dierwelzijn, werkroutines en dierziektenindicatie zijn opgenomen. Drie keer per jaar dienen we een cursus te volgen via de Caring Dairy (CONO). Dit wordt beloond met een cent hogere prijs per geleverde liter melk.

Eén keer per jaar dient een weidegangsovereenkomst, een kalender, een duurzaamheidsmonitor, een indicatorenlijst en een kringloopwijzer te worden opgesteld. Hierin staat de mineralenstroom, ammoniak, bemesting en het voergebruik. Daar is sinds kort ook de administratie met betrekking tot de fosfaatrechten bijgekomen.

Kortom, als agrarisch ondernemer ben je tegenwoordig niet alleen veehouder, maar ook administrateur.

logo KKM

Als melkveehouder zijn wij een belangrijke schakel in het productieproces van zuivelproducten. Cono Kaasmakers vraagt ons om aantoonbaar te maken dat onze bedrijfsvoering op een aantal punten geborgd is. Deze punten zijn vastgelegd in het 'Keten Kwaliteit Melk' (KKM) handboek.

Het Handboek 'Keten Kwaliteit Melk' bestaat uit de volgende zes modules:

  1. Bedrijf
  2. Diergezondheid en -welzijn
  3. Diergeneesmiddelen
  4. Voer en water
  5. Melkwinning en koeling
  6. Verduurzaming melkveehouderij.

Actuele informatie en/of eventuele tussentijdse wijzigingen kunt u terug vinden op www.ketenkwaliteitmelk.nl.

Qlip BV voert de bedrijfsbezoeken/beoordelingen uit om de melkveebedrijven te toetsen op de naleving van de normen van het kwaliteitsborgingsprogramma.

Op 23 november 2017 werd door een medewerkster van Qlip BV bij ons een steekproef beoordeling uitgevoerd. Zoals te verwachten met gunstig resultaat, geen afwijkingen.

Eén keer in de zes weken worden alle koeien 's morgens en 's avonds bemonsterd. De daarbij verzamelde gegevens over melk-, vet- en eiwitproductie vormen de basis van managementinformatie en berekening fokwaarde van de koeien.

Op basis van de laatste monstername zijn de volgende bedrijfsgemiddelden berekend:

  • Bedrijfsstandaardkoe (BSK): 49,7
  • Gemiddeld vet percentage: 4,55%
  • Gemiddeld eiwit percentage: 3,60%
  • Gemiddelde dagproductie per koe: 34,5 liter

De Coöperatieve CRV verzamelt gegevens van haar leden en bouwt zodoende historie op. De bedrijfsgemiddelden van onze veestapel over de afgelopen jaren.